Công bố thông tin

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020

12/05/2021 556 Nguồn: Administrator
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

04/05/2021 461 Nguồn: Administrator
Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát

Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát

08/04/2021 533 Nguồn: Administrator
Dự thảo điều lệ Công ty

Dự thảo điều lệ Công ty

08/04/2021 521 Nguồn: Administrator
Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020

Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020

08/04/2021 482 Nguồn: Administrator
Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2020

Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2020

08/04/2021 512 Nguồn: Administrator
Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát

Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát

08/04/2021 522 Nguồn: Administrator
Tờ trình thông qua điều lệ

Tờ trình thông qua điều lệ

08/04/2021 464 Nguồn: Administrator